image bannerThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ban hành Quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định

          Ngày 15/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011, đến ngày 14/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 171/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2015.

Ngày 05/7/2017, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Ngày 01/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Ngày 26/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019. Ngày 30/7/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2019. Đến ngày 30/11/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BCT về việc sa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Để công tác quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, đồng thời phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn thực hiện hoạt động Xúc tiến thương mại hiện hành, ngày 22/12/2022, Sở Công Thương đã ký tờ trình số 1458/TTr-SCT về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định.

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định, Sở Công Thương luôn đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Luôn tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định

Thực hiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên về xúc tiến thương mại và thực tế cần thay thế của Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Nam Định, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định.

         Ngày 21/02/2022, Sở Công Thương đã có Văn bản số 155/SCT-VP gửi  Sở Tài chính về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định. Đồng thời, ngày 03/3/2022, Sở Công Thương cũng đã đăng tải nội dung dự thảo Quy định trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Công Thương Nam Định để xin ý kiến đóng góp của của các tổ chức xúc tiến thương mại thuộc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định; Ban Quản lý các khu công nghiệp; các Hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến tham gia đã được Sở Công Thương tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương đã hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Đến ngày 28/4/2023, UBND tỉnh Nam Định đã ký Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định.

Quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định bao gồm 3 Chương và 12 Điều, trong đó có quy định cụ thể nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương và nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước.

Quyết định này có hiệu lực từ 10/5/2023 và thay thế thay thế Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 13  tháng  4  năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Nam Định  về việc ban hành  quy định quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định./.

N: TTKX&XTTM

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Email: socongthuong@namdinh.chinhphu.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 03/GP-TTĐT-STTTT ngày 26/10/2023.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang