https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 3 402
  • Tất cả: 1440244
Thông báo kết luận kiểm tra Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện lực tại Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nam Định

SỞ CÔNG THƯƠNG NAM ĐỊNH

THANH TRA


Số:       /TB-T.Tr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nam Định, ngày 15 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện lực

tại Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nam Định

Ngày 12/7/2022, Chánh thanh tra Sở đã ban hành Kết luận kiểm tra số 26/KL-KTr về việc Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện lực tại Xí nghiệp dịch vụ điện lực Nam Định.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra, Thanh tra sở Công Thương thông báo công khai nội dung Kết luận kiểm tra như sau:

A. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Xí nghiệp dịch vụ điện lực Nam Định.

B. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

1. Những nội dung làm được

Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy, trong kỳ kiểm tra, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát các công trình xây dựng điện dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV. Đơn vị đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; Giấy phép hoạt động điện lực… đơn vị đã thực hiện tốt việc duy trì các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực như: việc đăng ký kinh doanh theo nghành nghề, đảm bảo tương đối đầy đủ về số lượng và năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia chính và các chuyên gia khác theo quy định, có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng để phục vụ cho công tác chuyên môn. Thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị tư vấn chuyên nghành điện lực, Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép; Nộp đầy đủ các loại phí liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật; Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa làm sai lệch nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động điện lực; đã áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam liên quan đến công tác tư vấn quy hoạch và đầu tư xây dựng điện, áp dụng công nghệ và phương pháp tính toán tiên tiến để sử dụng trong công tác chuyên môn.

2. Những mặt còn hạn chế

- Tuy đã có đủ đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác theo quy định, song lĩnh vực tư vấn chuyên ngành của chuyên gia chưa đa dạng, phong phú trong một số lĩnh vực như: cơ lý đường dây, bảo vệ rơ le; môi trường, địa chất…

- Tuy đã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm, nhưng trong nội dung báo cáo chưa cụ thể chi tiết các mục như: chuyên gia tư vấn theo từng lĩnh vực đối với các chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám sát trưởng, vị trí dự án đã thực hiện, theo mẫu 4d  “Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực” ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

II. Kiến nghị biện pháp xử lý

Để làm tốt các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực trong các lĩnh vực Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, các công trình xây dựng điện dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV, Chánh thanh tra Sở Công Thương yêu cầu:

- Xí nghiệp dịch vụ điện lực Nam Định cần phát huy những kết quả đã đạt được, hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép, duy trì tốt các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

- Bổ sung thêm số lượng các chuyên gia chính có kinh nghiệm để đảm bảo đầy đủ năng lực trong lĩnh vực hoạt động được cấp phép, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của đơn vị, đáp ứng tốt các yêu cầu hiện đại hóa trong lĩnh vực phân phối điện.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực về tình hình hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép đúng thời gian và đầy đủ các nội dung của mẫu biểu đã qui định.

- Thường xuyên cập nhật các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật,… mới có liên quan đến công tác tư vấn thiết kế và giám sát các công trình điện để áp dụng, nhằm nâng cao chất lượng cũng như việc đảm bảo an toàn các công trình theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Lãnh đạo Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định sớm có giải pháp khắc phục các tồn tại và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Thanh tra Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trên đây là Thông báo Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định của Chánh thanh tra Sở Công Thương./.

 

Nơi nhận:

- BBT website (để đăng tải);

- Lưu:  VP, HSĐTT.

CHÁNH THANH TRA

Bùi Hồng Minh

 

 

 

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang