https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.gov.vn/
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/home.aspx


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 230
  • Trong tuần: 3 311
  • Tất cả: 1440153
Thông báo kết luận thanh tra Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện lực tại Điện lực Nam Trực

SỞ CÔNG THƯƠNG NAM ĐỊNH

THANH TRA


Số:       /TB-T.Tr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Nam Định, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện lực

tại Điện lực Nam Trực

Ngày 10/5/2022, Chánh thanh tra Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện lực tại Điện lực Nam Trực.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra, Thanh tra sở Công Thương thông báo công khai nội dung Kết luận thanh tra như sau:

A. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Nam Trực.

B. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

1. Những nội dung làm được, làm đúng quy định

Trong kỳ thanh tra, Điện lực Nam Trực đã bán lẻ điện cho các hộ sử dụng theo đúng đối tượng, mục đích sử dụng, cấp điện áp và thời gian sử dụng điện trong ngày đúng quy định theo Điều 11 “Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt”; Điều 17 “Ghi chỉ số công tơ điện tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và các Quyết định thay đổi giá số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về thay đổi giá điện, công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương; Công văn số 3163/ BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3; Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đợt 4; Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thực hiện đúng các quy định về ngừng giảm mức cung cấp điện quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị trong công tác quản lý, vận hành công trình lưới điện cao áp được quy định tại Điều 6 Quy định về huấn luyện và cấp thẻ an toàn; Điều 17 Quản lý, vận hành lưới điện cao áp tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.

2. Những hạn chế, tồn tại

Trong quá trình kiểm tra khách hàng sử dụng điện:

- Không thông báo kiểm tra đối với một số cuộc kiểm tra theo kế hoạch theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17 “Trình tự kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện” của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương “Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện” (sau đây gọi tắt là Thông tư 27/2013/TT-BCT).

  - Không lập biên bản đối với các hộ được kiểm tra nhưng không có phát sinh trong sử dụng điện theo quy định tại Khoản 5, Điều 16 “Nguyên tắc kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện” tại Thông tư 27/2013/TT-BCT (có phiếu phúc tra chỉ số công tơ).

  - Đóng điện trở lại cho hộ ông Đoàn Văn Động vi phạm sử dụng điện (trộm cắp điện) khi chưa xử lý vi phạm, chưa đúng theo hướng dẫn được quy định tại Điểm a; Khoản 5; Điều 10 “Trình tự ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật của Thông tư số 30/2013/TT - BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý

1. Đối với Điện lực Nam Trực

Yêu cầu điện lực Nam Trực thực hiện ngay một số nội dung sau:

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn điện nói chung và an toàn hành lang lưới điện nói riêng, nhất là việc tuyên truyền vận động người dân trong việc thả diều, hạn chế để xảy ra sự cố đường dây, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng.

- Vận động các khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng thực hiện công tác kiểm định các thiết bị điện theo đúng quy định để giảm thiểu sự cố gây mất điện cho đường dây trung áp.

- Trong quá trình ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng: Kiểm tra và xử lý các vi phạm trong sử dụng điện phải tuân thủ theo đúng quy định, thiết lập và lưu giữ đầy đủ hồ sơ; phối kết hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vi phạm trước khi đóng điện trở lại cho khách hàng.

Yêu cầu Lãnh đạo Điện lực Nam Trực tiếp thu và chấn chỉnh những tồn tại trên, sớm có biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Thanh tra Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Đối với Công ty Điện lực Nam Định

Đề nghị Công ty điện lực Nam Định:

   - Tăng cường đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống mạng lưới điện nói chung, quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống mạng lưới điện trên địa bàn huyện Nam Trực, bổ sung các trạm biến áp đối với các khu vực đang đầy tải trong giờ cao điểm, chỉnh trang lưới điện theo tiêu chuẩn 5S… nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn huyện Nam Trực.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Điện lực Nam Trực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện nhằm hạn chế những thiếu sót trong hoạt động điện lực những năm tiếp theo.

3. Đối với Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Nam Trực

Tham mưu cho UBND huyện Nam Trực:

- Chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành điện tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn điện, tạo điều kiện cho ngành điện trong công tác đầu tư, cải tạo lưới điện, đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là tạo điều kiện về mặt bằng để Điện lực Nam Trực thực hiện các công trình chống quá tải, giải quyết tình trạng điện áp thấp, giải quyết các điểm có nguy cơ mất an toàn.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các hồ sơ vi phạm về sử dụng điện do điện lực Nam Trực chuyển đến./.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện lực tại Điện lực Nam Trực của Chánh thanh tra Sở Công Thương./.

 

Nơi nhận:

- BBT website (để đăng tải);

- Lưu:  VP, HSĐTT.

CHÁNH THANH TRA

Bùi Hồng Minh

Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 31- đường Vị Xuyên – TP Nam Định
Số điện thoại đường dây nóng: 02283.640.478; Fax: 0228 3640478. 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc.
Giấy phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và TTĐT số 04/GP-TTĐT ngày 04/01/2012.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang